Fund Prices

Daily Fund NAV

17/8/2017 United Cash Fund MYR 1.0082
16/8/2017 United Bond & Equity Strategic Trust MYR 0.5546
16/8/2017 United ASEAN Discovery Fund MYR 0.2889
11/8/2017 United Trigger Bond Fund MYR 0.5194
16/8/2017 United Income Plus Fund MYR 0.5379
11/8/2017 United Target Income Bond Fund MYR 0.5194
17/8/2017 United Money Market Fund MYR 0.5043
16/8/2017 United Asian High Yield Fund MYR Class MYR 0.5904
16/8/2017 United Asian High Yield Fund SGD Class SGD 0.5180
16/8/2017 United Asian High Yield Fund USD Class USD 0.5194
11/8/2017 United Target Income Bond Fund 2 MYR 0.5388
16/8/2017 United Global Durable Equity MYR Class MYR 0.5000
16/8/2017 United Global Durable Equity MYR Hedged Class MYR 0.6141
16/8/2017 United Global Durable Equity USD Class USD 0.5736
11/8/2017 United Target Income Bond Fund 3 MYR 0.5314
16/8/2017 United Japan Discovery Fund MYR Hedged Class MYR 0.6705
11/8/2017 United Target Income Bond Fund 4 MYR 0.5133
17/8/2017 United Cash Fund 2 MYR 1.0000
11/8/2017 United Target Income Bond Fund 5 MYR 0.5095
11/8/2017 United Target Income Bond Fund 6 MYR 0.5064
17/8/2017 United Islamic Cash Fund MYR 1.0000
11/8/2017 United Target Income Bond Fund 7 MYR 0.5153
11/8/2017 United Target Income Bond Fund 8 MYR 0.5325
11/8/2017 United Target Income Bond Fund 9 MYR 0.5349
16/8/2017 United Global Quality Equity MYR Hedged Class MYR 0.5681
16/8/2017 United Global Quality Equity USD Class USD 0.5638
16/8/2017 United Golden Opportunity - AUD Hedged Class AUD 1.0000
16/8/2017 United Golden Opportunity - GBP Hedged Class GBP 1.0000
16/8/2017 United Golden Opportunity - MYR Class MYR 1.0000
16/8/2017 United Golden Opportunity - MYR Hedged Class MYR 1.0541
16/8/2017 United Golden Opportunity - SGD Hedged Class SGD 1.0000
16/8/2017 United Golden Opportunity - USD Class USD 1.0543
11/8/2017 United Target Income Bond Fund 12 MYR 0.5077
16/8/2017 United Global Quality Equity SGD Class SGD 0.4995

Back to Top